ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

รอยธรรมคำสอนพระเถระ


อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลก... แม้อำนาจของกรรมดี... ก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมชั่ว...และอำนาจของกรรมชั่ว... ก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมดี มีเมตตาต่อเขาผู้เป็นทุกข์นั้นดีนัก แต่...อย่าลืมเมตตาตน...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

...กาย...นี้คือก้อนทุกข์ กายนี้เป็นที่หมายให้พ้นเสียจากทุกข์... ฝึกปัญญาให้ดี... แล้วมาพิจารณากายนี้ให้แจ้ง... ก็จะพ้นทุกข์ได้...

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มีปัญญา ไม่ควรประมาทความตาย อันตัวที่ไม่ตายนั้นท่านให้ชื่อว่า "โพธิสัตว์" พึงสันนิษฐานได้ว่า...สัตว์นั้นแล คือ ตัวเรา...เป็นผู้ไม่ตาย...เหมือนอย่างพระอริยเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความสุขใดๆ ที่จะไม่มีความทุกข์แทรกซ้อนอยู่ ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือ...ไม่ทำอะไรเลย...

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ( ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ )
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

...หลักธรรมมะทั้งหมด... เป็นธรรมมะที่ครองใจทั้งนั้น.. เพราะว่าธรรมะ... เป็นเรื่องของนามธรรมจริงๆแม้จะตรัสสอนเรื่อง...
รูปธรรม... แต่ก็เป็นคำสอนที่จะนำไปครองใจ... เอาไปเก็บไว้ในใจ ธรรมะทั้งหมดจึงเป็นธรรม ที่... ครองใจ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

...การปฎิบัติทางจิต... ถือเป็นเรื่องสำคัญ ... การทำจิตให้สงบ... ถือเป็นกำลังการพิจารณา ... การปฎิบัติข้อวัตร...
มีการฉันหนเดียว เป็นทางพระอริยะ ... ผู้คนเดินทางผิด... ย่อมไม่ถึงที่หมาย คือ... พระนิพพาน

พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต
วัดจันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

...ลูกเอ๋ย... ความเมตตา ปรานี พรหมวิหารธรรม ย่อมต้องมีอยู่ในจิตใจของทุกคนนั่นแหละนะ ... แต่บางคราว...
เจ้ากิเลสตัวเชื้อโรคนี้ มันฝังตัว ฝังหัว ลงบนจิตใจมนุษย์เข้าไปแล้ว จะไม่ไล่มันบ้างเลยนั้น ... ต่อไปมันจะเคยตัวนะ !

พระอาจารย์คำพอง ติสฺโส
วัดป่าพัฒนาธรรม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

...คนเรา... ก็เหมือนกัน ใจที่มี...กิเลส...ก็น่ากลัว เกิด...ความโลภ...ก็น่ากลัว เกิด...ความโกรธ...ก็น่ากลัว เกิด...ความหลง...ก็น่ากลัว

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ( พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร )
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ในทางพระพุทธศาสนา ท่านแนะนำให้เรา... ปรุงแต่งความสุข ท่านสอนวิธีทำใจ หรือฝึกจิตฝึกใจ และบอกวิธีใช้ปัญญามากมาย อย่างเช่น... การบำเพ็ญสมาธิต่างๆก็คือ ... วิธีปรุงแต่งจิตใจนั่นเอง... แต่เป็นการปรุงแต่งให้เป็นสุข... ในการมองโลก
แม้แต่สิ่งเดียวกัน ถ้าเรามองไม่เป็นก็เป็นเรื่องร้าย เกิดทุกข์ แต่ถ้ามองเป็น ก็กลายเป็นเรื่องดี เป็นสุขไปได้

พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยุตฺโต )
วัดญาณเวศกวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

...ถ้ารู้ธรรม... ก็นำธรรมะนั้นมาฟอกซัก ชำระเสียให้สะอาด ใจเรามันสกปรกมานาน ต้องล้างเสียที... อวิชชามันเยอะ เอาความโง่ของพวกเราออก ... เอาความดีใส่มาแทน... จงรับไปปฏิบัติซี! เอามาแล้วก็มาวางไว้เฉยๆ มันจะได้ประโยชน์อะไรเล่า!

พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ
วัดเจติยาคีรีวิหาร( ภูทอก ) อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

ทางไปสู่ความไม่เกิด ทานให้แก่ใครไม่ทราบ? ที่เรียกว่าทำทาน ท่าน...ทำทาน...ของท่านจบแล้วหรือยัง?
ท่าน...รักษาศีล...ของท่านจบหรือยัง? ท่าน...เจริญสมาธิ...ของท่านแล้วหรือยัง? ปัญญาของท่าน ...เกิดแล้วหรือยัง ?...

หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ ( พระราชสังวราภิมณฑ์ )
วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ขันธ์ ๕ ของกิเลส ...มันเกิดเป็นทุกข์... ตาย...เป็นทุกข์อยู่แล้ว เป็นอนิจจัง...ทุกขัง...อนัตตา อยู่แล้ว
ไปนิพพาน ...เขาเอาธรรมะไป...

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

การทำจิตให้บริสุทธิ์ สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองนั้น หมายความว่า ทำจิตให้เป็น...อิสระ... จากสิ่งทั้งปวง ...จิตที่ว่าง...
จากความยึดมั่นถือมั่นว่า ตัวตน...ของตนเท่านั้น ...ที่มั่นคงเป็นสมาธิ... ได้อย่างแท้จริง...และ...สมบูรณ์

หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ ( พระธรรมโกศาจารย์ )
วัดธารนํ้าไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ความทุกข์ เป็นโรคอย่างหนึ่ง ...ซึ่งเกิดขึ้นในใจของใครแล้ว...ก็มักจะเป็นโรคเรื้อรัง ถ้าไม่มีการเยียวยารักษา
...โรคนั้นก็มักตั้งอยู่นานๆ ...ก็เรียกว่าตรมตรอมใจ ...แล้วมีความทุกข์เรื่อยไปตลอดชีวิต...

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ( พระพรหมมังคลาจารย์ )
วัดชลประทานวังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

...ลูกเอ๋ย... ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า หมั่นสร้างบารมี ทำบุญกุศลไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะ...อย่าไปเร่งเทวดา ฟ้าดิน

สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

เมื่อบวชเข้ามา ...ก็ต้องเอาดีให้ได้... แล้วไม่คิดจะสึก ...ถ้าบวชแล้วคิดจะสึก... ก็ไม่ควรบวชให้เปลืองผ้าเหลือง !

พ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ
วัดถลุงทอง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

...พระพุทธเจ้า... เข้าพระนิพพาน ก็มีอยู่ในพระนิพพานนั้นแล เหมือนกับพระจันทร์ พระจันทร์ไม่มีวันแก่
พระจันทร์ไม่มีวันเจ็บ พระจันทร์ไม่มีร้อน...ไม่มีหนาว ดาวไม่มีเกิด...ไม่มีตาย

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
วัดป่าอรัญวิเวก ตำบลบ้านป่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

...สุขในฌาน... อะไรจะไปสู้ ในภพนี้...ไม่มีสุขเท่าถึงดอก ต่างคนต่างมา... ต่างคนต่างไป ต่างคนต่างตาย... ต่างคนต่างเกิด ...การปฏิบัติ... ไม่หยุด...ไม่ถึงพระ "ตัวหยุด" นี่แหละเป็นตัวสำเร็จ

หลวงพ่อสด จันทสโร ( พระมงคลเทพมุนี )
วัดปากนํ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้...เป็นทิพย์... มิได้เป็นรูปร่างที่มองเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ธรรม... เป็นธรรมชาติอันละเอียด สุขุม
สุดที่จะนำมาเปรียบเทียบ กับของสมมติทั้งหลายได้ ...ใจนี้แหละ... เป็นที่สถิตของธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์ )
วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สมาธินอกหลักพระพุทธศาสนา ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอวดกล้า... อวดเก่ง... มีทิฏฐิมานะ กิเลสตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมา...ยิ่งรู้..
ยิ่งเก่ง... ความทะนงตัวมันก็ยิ่งมาก เพิ่มกิเลสหนักขึ้น ...สมาธิอันนี้... จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโญ ( พระราชสังวรญาณ )
วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เที่ยววิ่งขอธรรมะ ...แต่ไม่ยอมปฎิบัติ... เดี๋ยวนํ้า เดี๋ยวแห้ง ไม่เอาจริงสักที ระวังเน้อ ! สะสมธรรมะมากไม่ดี พุงจะแตกเอง
ต้องนำออกมาระบาย แยกเหตุแยกผล เรียกว่า...วิปัสสนา...ธรรมะนั้นไม่มีใครเขาให้มากหรอก...มันจะฟุ้งซ่าน...

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม
วัดประชาชุมพล ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

...การปฎิบัติบูชา... ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเลย ...ก็ต้อง... อย่าให้ผิดไปว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า เออ...ใครจะชอบปฎิบัติอย่างไรก็ดี จะอยู่วัดก็ได้ จะอยู่ป่าดงก็เยี่ยม ใจแน่วแน่...มีสติรู้พร้อม ...ใช้ได้หมดเลย...

หลวงปู่โทน กันตสีโล ( พระครูพิศาลสังฆกิจ )
วัดบูรพา ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในความสงบของจิตนั้นแหละ ลูกหลานเอ๋ย ! จะได้พบกับความเป็นจริงอย่างชัดเจน ในธรรมะของพระพุทธเจ้า
...เราที่กำลังพูดอยู่นี้... ยังจะนั่งพูดกันอีกกี่นาน มันก็จะแสดงให้เห็นถึง ...ความไม่แน่นอน...เสียแล้ว คือ...ตาย

หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ ( พระครูสีลขันธ์สังวร )
วัดพระงามศรีมงคล ตำบลนํ้าโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

สำหรับ ผู้ปฎิบัติธรรม มารที่เข้ามาผจญนั้นมีมาก ต้องระวังด้วยสติปัญญา ทางเข้าออกของสมุนมาร คือ ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กายและใจ ถ้าแม้เราอ่อนแอ เราสู้ไม่ได้ ชาตินี้เราก็หมดที่พักพิง เพราะ...อวิชชา...เป็นเหตุ

หลวงปู่คำดี ปภาโส ( พระครูญาณทัสสี )
วัดถํ้าผาปู่นิมิต ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การเจ็บป่วยของเรา ไม่สามารถหยุดการภาวนาไปได้เลย นอกเสียจาก...ความตาย...เท่านั้น ลมหมด...ก็หมดเรื่อง ไม่ภาวนา แม้ไม่จบ...หรือ...จบสุด แต่ความดีจะทำไป...ไม่หวังอะไรเลย...

หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร
วัดป่าดอนมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พูดมาก ...เสียมาก... พูดน้อย ...เสียน้อย... ไม่พูด ...ไม่เสีย... นิ่งเสีย ...โพธิสัตว์...

หลวงปู่ทวด ( เหยียบนํ้าทะเลจืด )
วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี

ทุกคนเกิดมาในโลกนี้แล้ว มีโอกาสทำชั่วได้ ก็ควรหาโอกาสเสริมสร้างความดีเอาไว้บ้าง ...คนทำชั่ว... นั้นก็เพราะ...
ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา จึงเป็นเหตุให้ไปก่อทุกข์ภัยมาสู่ตนเอง

พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ
วัดพระธาตุน้อย ( วัดจันดี ) อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่าเข้าใจว่า มาทำบุญที่นี่ จะตัดบาป ตัดกรรม ตัดเวร ได้นะ ... ตัดไม่ได้... อโหสิกรรม...ถือว่าตัดได้ จะต้องขอเอง...ให้คนอื่นไปขอไม่ได้ ...ไม่พ้นจากกรรม... เราต้องขอเอง ต้องอ่อนน้อม กล่าวคำสารภาพกับตัวเขา เขาจึงจะอโหสิ งดโทษให้เรา

หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

คนเราเกิดมา มีร่างกายเป็นที่อาศัย อุปมาเป็นบ้านที่กำลังไหม้ไฟ ผู้มีสติ ผู้มีปัญญา นำสมบัติอันมีค่า
ค่อยๆขนออกจากบ้านที่กำลังไหม้ไฟอยู่นี้ ...สมบัติอันมีค่า... ...นั้นก็คือ... การกระทำคุณงามความดี สร้างบุญกุศล

หลวงปู่พระพุทธบาทตากผ้า ( พระสุพรหมยานเถร )
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

พระพุทธเจ้าสอนไว้แจ่มแจ้ง กินน้อย... นอนน้อย... ปฎิบัติมาก ...เป็นความจริง... เพราะบางวันมีข้าว ๒ ก้อน
เอาเกลือเหน็บกิน...โอ มีรสชาติดี นั่งสมาธิก็ไม่ง่วง เดินจงกรมก็ไม่เมื่อย กินน้อย...นอนเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่น
...เร่งภาวนาต่อไป... จงรักษาจิตอย่างเดียว อะไรๆก็ดีหมด

ครูบาอินทรจักรรักษา ( พระสุธรรมยานเถร )
วัดวนาราม ( วัดบ่อนํ้าหลวง ) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผีมันนอนดูเราทำบาป เราฆ่าหมู ฆ่าไก่ ให้มันกิน สังเวยมัน ...มันไม่มีบาป... เพราะมันไม่ใช่คนทำ เราเองเป็นคนฆ่า...บาปกรรมก็ตกอยู่ที่เรา ...การปฏิบัติ... มี...สติ...ตัวเดียวเท่านั้น ...มันจะแจ้งหมดโลก...

หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ
วัดราษฎรสงเคราะห์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

...ผู้พิจารณา... ผู้มีธรรมะในใจ ท่านอยู่ในโลกไม่แปดเปื้อนไปด้วยโลก เหมือนกับ...ใบบัว...อยู่ในนํ้า
ถึงนํ้าจะมาตกค้างบนใบบัว เดี๋ยวมันก็หลุดหล่นออกไป ไหลออกไป ใบบัวไม่เคยซึมนํ้าที่ไปถูกไปต้อง

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
วัดป่าแก้ว อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร

...การเรียนรู้... เป็นการสะสม แต่ ...การปฏิบัติ... เป็นการเรียนที่สามารถจบกิจ พ้นกิเลส...พ้นทุกข์ได้
ให้ทุกคนรักษา ศีล๕ ศีล๘ ...อย่างเคร่งครัด...

หลวงปู่อ่อน จักกธัมโม ( พระราชธรรมมานุวัตร )
วัดป่าประชานิยม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ที่ว่า ...จิตสงบๆ... แต่ไม่พบตัวทุกข์ละก็ ...ยังสงบไม่จริง... พูดไปเปล่าๆเท่านั้น ...ยังอีกไกล...

หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส
วัดป่าพระสถิต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

...เรานักสู้... ลูกพระพุทธเจ้า ถ้ามันยังไม่ตาย ยังหายใจอยู่ แม้เราเดินไม่ได้... เอาไม่เท้าเดิน ก็ต้องยอมตายกับความดีงามนะพวกเธอ ! เรื่องเวรกรรม ลูกเอ๋ย ! ...มันเป็นกรรมนะ ต้องใช้กรรมเวร...ยุติธรรมดีแล้ว
ฉะนั้น จงปล่อยไปตามกรรมที่ทำไว้แต่หนหลัง

หลวงปู่สาม อกิญจโน
วัดป่าไตรวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

คนเรามันรักสุข เกลียดทุกข์ หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ละความจริง ...ละบาปเสียทั้งหมด... ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ที่ทุจริต...ละเสียให้หมด จะเหลือแต่...สุจริตธรรม เป็นผลตั้งขึ้นในจิตใจ ...แล้วจิตก็เบาสบาย...

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
วัดดอกแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เป็นครูสอนคนอื่น ...ก็ดีอยู่... หากสอนตัวเองด้วย ...ก็จะดีมากขึ้น... ศีลมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอก ...รักษาแต่ใจของเรา... ให้ดีอย่างเดียว กาย...วาจา...ก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
วัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอมัญจาคีรีเขต จังหวัดขอนแก่น

...เกิดเป็นคน... ต้องรู้จักหน้าที่ มีความคิด หัดภาวนา อย่านอนอย่างวัวอย่างควาย...ไม่ภาวนา พวกที่เป็นพระสงฆ์องค์เณร
ก็ควรฝึกหัดทำภาวนา อย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์ กินข้าวปลาของชาวบ้านแล้วขี้ทิ้งเปล่า !
ข้าวเม็ด นํ้าหยด ต้องทดแทนคุณ ทำภาวนาให้ถึงที่สุด จะได้สงบกาย วาจา ใจ

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
วัดถํ้าผาปิ้ง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

บุญ...บาป เป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ใครจะมาว่าเรา เป็นเรื่องปากเขา จิตเรามีหน้าที่ภาวนา ยืนให้มีสติ เดินให้มีสติ
ทำอะไร...พูดอะไร...ให้มีสติ รู้ภายนอกรู้ไปทำไม รู้ภายใน...รู้กาย รู้จิต...ของตัวเองดีกว่า

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ( พระครูสันติวรญาณ )
วัดถํ้าผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

...ธรรมะ... เป็นสิ่งประเสริฐ แม้ธรรมะประดิษฐานอยู่ กลางดวงจิต ดวงใจของผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจะได้รับความอบอุ่น
มีที่พึ่งอันถาวรสมบูรณ์ทุกประการ จะไม่มีสิ่งใดๆในโลก ที่จะให้ความอบอุ่นยิ่งกว่า ...ธรรมะ...

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ( พระสุธรรมคณาจารย์ )
วัดอรัญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เอา...ชีวิตนั่นแหละ เป็นเดิมพัน ...เพื่อ... แลกกับความดี

หลวงปู่ศรี มหาวีโร
วัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

...ลม... มันไม่มั่นหมายอะไรเลยนะ มันพัดไปมาของมันเท่านั้น บางทีเรายุ่งๆลืมไปเสียด้วยซํ้าไปว่า เราได้หายใจเอาลมเข้าไป ! ...ถ้ามันทรยศกับเรา... มันเข้าแล้วไม่ยอมออก มันออกแล้วไม่ยอมเข้า ...จะลำบากนะ...
เราควรกำหนดให้รู้ชัด ให้มีสติ ให้มีสัมปชัญญะ

หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
วัดป่าสิริสาลวัน บ้าโนนทัน อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

ถ้าต้องพูดกับคนทุกคนแล้ว... คงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแน่... การเห็น... เป็นเหตุแห่ง... การคิด การคิด... เป็นเหตุแห่ง...การเห็น ถ้าคิดดีก็เป็นทางเย็น ถ้าคิดเป็นก็เย็นสบาย ตาย...เป็น...เหม็นเน่า เราเขาเหมือนกัน...อยู่ไปทุกวัน...ใครได้ก็ดี...ใครมีก็ได้ !

หลวงพ่อเกษม เขมโก
สุสานไตรลักษณ์อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

... อาสวะกิเลส...เปรียบเหมือนกับความมืดที่เราจมอยู่ เราจึงต้องมา...นั่งภาวนา...กำจัดมันเสียให้ได้โดยเด็ดขาด
จิตจึงจะผ่องแผ้ว สว่างไสว แล้วจะเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวง

หลวงพ่อแพ เขมังกโร (พระสุนทรธรรมภาณี)
วัดพิกุลทอง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

...สัมภเวสี... คือวิญญาณลอยไปเที่ยวหาที่เกาะโลกของเทวดา...นั้นมีแต่เกิดกับตาย โลกมนุษย์...มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย
โลกนิพพาน...ไม่มีทั้งเกิด ไม่มีทั้งตาย ความสุขที่แท้จริงนั้น...ย่อมเกิดจากบุญกุศล...

ท่านพ่อลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)
วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

...ฉันน้อย... ทำความเพียรมาก ขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจ ไม่คำนึงถึงลาภสักการะ ยศถาบรรดาศักดิ์
...ขอกำจัดพญามาร... และเสนามารน้อยใหญ่ ที่คอยมารบเร้าจิตใจ ...ให้ราบคาบสิ้นไป...

หลวงพ่อโอภาสี ( พระหมาชวน มลิพันธ์ )
สวนอาศรมบางมด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ในงานศพที่มาไหว้ศพน่ะ... เขามา ...ไหว้สัจธรรม... ของพระพุทธเจ้านะ อนิจจัง...ไม่เที่ยง
ขอให้ทุกคนนะ เวลาก่อนจะหลับไป ให้นึกถึง...ความดี...ที่ตนเคยทำไว้

หลวงพ่อปาน โสนันโท ( พระครูวิหารกิจจานุการ )
วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษากรรมฐาน ควรทำให้แจ้ง ...และ... ถูกต้องตามหลักพระวินัย
กรรมเก่าของเราเคยทำไว้อย่างไร ...ก็ตายด้วยโรคเก่านั้น...

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ
วัดหิรัญญาราม ( วัดวังตะโก ) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ใครจะมีความรู้ ความสามารถ ...แค่ไหนก็ตาม... มีบุญวาสนาบารมี ...แค่ไหนก็ตาม... ในที่สุดก็ตาย
จุดที่ไม่ตายมีจุดเดียว ...คือนิพพาน...

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ( พระราชพรหมยาน )
วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

...ผู้มีปัญญา... ไม่ควรหวังสิ่งซึ่งยังมาไม่ถึง ให้เชื่อในกฎแห่งกรรม ทำกรรมอย่างใด ย่อมส่งผลอย่างนั้น
...คือ... กรรมชั่ว...ย่อมส่งผลชั่ว และกรรมดี...ย่อมส่งผลดี

หลวงพ่ออุตตมะ ( พระครูอุดมสิทธาจารย์ )
วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แม้พระบรมศาสดาของเรา ...ก็เช่นเดียวกัน... พระองค์ประทับนั่งอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์แห่งเดียว
...เมื่อจะดับโลกสาม... ก็มิได้เหาะขึ้นไปในโลกสาม ...คงดับอยู่ที่จิต...

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ธรรมะ ที่จะนำมนุษย์ให้พ้นทุกข์นี้ ...ได้แก่... ศีล...สมาธิ...ปัญญา เท่านั้น อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ
มนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก ...เวลาตกนรก... จะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ความเกิด...แก่...เจ็บ...ตาย ...เป็นทุกข์... ผู้ที่เห็นทุกข์เท่านั้น จึงขวนขวายหาทางพ้นทุกข์
ให้เชื่อเรื่องบุญ เรื่องบาป ว่าเป็นของมีจริง ให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณารูปนาม ให้เห็นตามความเป็นจริงของสังขาร

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ข้าศึกใดๆในโลกนี้ ไม่มีอำนาจลึกลับ ร้ายกาจ แหลมคม เหมือน... ข้าศึกภายในใจเรา ตัวของเราก็เป็นผีสดศพหนึ่ง เป็นป่าช้าที่ฝังของสัตว์ต่างๆ มีหมู วัว เป็ด ไก่ ซึ่งเราขนมาฝังทุกๆวัน คนที่ตายแล้ว เขาไม่ได้เป็นป่าช้าของสัตว์อื่นอีกต่อไป

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ความอยากอย่างแรงกล้า ...ที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้น... จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นการหลุดพ้น พยายามมากเกินไป
แต่ขาดปัญญา เป็นการเคี่ยวเข็ญตนเอง ไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็น เดินสายกลาง คือ...สงบ...วางสุข...วางทุกข์

หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อวิชชามันพาให้เกิด ...เมื่อถึงคราวจะต้องตาย... ก็ขอปลดอวิชชาไว้ข้างหลัง ให้เข้าป่า เข้าดงไป เราไม่ต้องการอีกต่อไป ขอให้...เชื่อจิต...เชื่อธรรม นั้นเถิด เป็นเอกในโลกทั้งสามนี้แน่นอน

หลวงปู่ชอบ ฐานฺสโม
วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน อ.วังสะพุง จ.เลย

ขอให้เลิกการคิด และการอธิบายให้หมดสิ้น อย่าส่งจิตออกนอก หยุดคิด...หยุดนึก !
จงเข้าไปสู่สิ่งที่สงบเงียบให้ได้ลึกซึ้ง โดยการ...ลืม...ต่อสิ่งนี้ ด้วยตัวเราเอง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฒาจารย์)
วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

ขึ้นชื่อว่า...กิเลส...แล้ว มันจะไม่ไว้หน้าใคร มันทำลายทั้งสิ้น แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่...สติ
เราเองเป็นผู้ทำจิตของตนให้เศร้าหมอง ผู้อื่นช่วยไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ทำเอง...รู้เอง...ได้เอง

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุบลราชธานี

อันการที่จะเจริญสมถะ และวิปัสสนากรรมฐานนั้น ...จำต้อง... อบรมศีลของตนให้บริสุทธิ์เสียก่อน ชาวบ้านนั้นก็ได้ยกย่องว่าพระสงฆ์เป็นนาย ชาวบ้านรับใช้เป็นทาสของพระสงฆ์ ชาวบ้านไว้วางใจถึงปานนี้ ...ต้องเอาดีให้ได้ ! ...

หลวงพ่อเพา พุทธสโร (ท่านพุทธสราจารย์)
วัดเขาวงกฏ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ทำกรรมฐาน ...ถ้าไม่พบ... ตัววิปัสสนา ก็จะไม่มีทางพบกับ ความสุขอันแท้จริงได้

หลวงปู่จันทร์ เขมิโย (พระเทพสิทธาจารย์)
วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์